Vores fokus

Vi ønsker med vores undervisning at være med til at give patientsikkerheden den højeste prioritet, så der i videst muligt omfang forebygges misforståelser. Samtidigt har vi fokus på, at kommunikationen med kolleger skal medvirke til at skabe tryghed og velvilje mellem den udenlandske læge og dennes nye kolleger. Vores undervisning vil også være medvirkende til at frigøre kapacitet hos lægekolleger, sygeplejersker og sekretærer, der ofte må fungere som hjælpere og/eller tolke. Dermed opnås en højere medarbejdertilfredshed, da kollegerne ikke længere skal ‘dække’ for den ledige stilling. I undervisningen understøtter vi en proces, der fremmer den kollegiale integration, således at medarbejderne på den respektive arbejdsplads bliver glade for at arbejde sammen med deres nye, udenlandske kollega. For eksempel bruges frokostpauserne på at hjælpe den nye, udenlandske medarbejder med at danne netværk via strategiske samtaler over frokosten. I forbindelse med undervisning i kultur og kulturforståelse arbejder vi også for at opnå en bred forståelse af de syv lægeroller.

I hverdagen på sygehuset arbejder vi i undervisningen tæt sammen med den udenlandske læges kolleger, sygeplejersker og patienter for at sikre, at den udenlandske læge har forstået og bliver forstået i sin kommunikation. Vores undervisning tager udgangspunkt i konkrete situationer, hvor vi gennemgår de misforståelser eller fejl der har været (og som naturligvis blev rettet i situationen). Et eksempel kan være: Lægen bruger i ambulatoriet ordet ‘profylaktisk behandling’ i samtale med en ældre patient, som siger, at han ikke forstår ordet. Lægen gentager, men gøres af underviseren opmærksom på, at patienten ikke forstår ordet profylaktisk, men lægen kan ikke huske udtrykket ‘forebyggende behandling’, som underviseren så giver ham. Efterfølgende giver episoden anledning til en snak om nødvendigheden af at have det størst mulige ordforråd, at være knivskarp på sondringen mellem ‘lægedansk’ og ‘patientdansk’, og bruge de rigtige udtryk i de rigtige sammenhænge.

Lokale og landsdækkende

TalDansk har sin hjemadresse i det nordvestlige Danmark, og vi har især undervist udenlandske læger på de nordjyske sygehuse: Regionshospital Nordjylland i Hjørring, Aalborg Universitetshospital i Thisted og Aalborg Universitetshospital. Selv om vi arbejder lokalt, påtager vi os meget gerne at undervise udenlandske læger uanset, hvor de arbejder i Danmark. Det gør vi ved at planlægge for eksempel 3 sammenhængende undervisningsdage, hvor vores underviser rykker ud og ‘bosætter’ sig de dage, hvor der undervises. På den måde kan vi i vores undervisning tage udgangspunkt i de lokale behov og forhold.

Klar til Dansk Prøve 3

En meget stor del af undervisningen skal imødekomme det formelle krav om en bestået Dansk Prøve 3 med karaktererne 10 (mundtlig kommunikation), 7 (læseforståelse) og 7 (skriftlig fremstilling). Vi lægger vægt på, at undervisningen ikke kun lige er ‘nok’ til at bestå prøven. Undervisningens niveau ligger på et noget højere niveau end Dansk Prøve 3 for at forbedre mulighederne for at bestå med de krævede karakterer. I undervisningen lægger vi også stor vægt på, at prøveformen er velkendt for den udenlandske læge, og derfor vil opgaven være trænet med minimum – og ofte flere – udgaver af de tidligere års prøver. Dette sikrer, at opgavens form ikke kan komme som en overraskelse, og også at tidskravene til opgaverne kan indfries. Meget omhyggelige tilbagemeldinger på disse prøve-opgaver er med til at sikre, at den udenlandske læge kan gå til sin Dansk Prøve 3 med overbevisningen om, at hun eller han kan bestå prøven med de krævede karakterer.

I undervisning:

Udtale – lytteforståelse, da det er her langt de fleste misforståelser opstår. Det er vores erfaring, at det overvejende problem, de udenlandske læger har, er både udtale og forståelse af den danske udtale (lytteforståelse). Det er vores erfaring, at især udenlandske læger, som har modtaget holdundervisning via rekrutteringsbureauerne i Barcelona og Budapest ikke udtale- og forståelsesmæssigt har matchet kravene på de nordjyske sygehuse. Når de udenlandsk underviste læger er kommet til sygehusene er de typisk nået halvvejs mod niveauet for Dansk Prøve 3. Desværre har der været rigtigt mange eksempler på, at disse læger har været udstyret med en meget mangelfuld eller forkert udtale og begrænset forståelse af udtalt dansk. Udtalen fossilerer meget hurtig, og allerede efter meget kort tid er det særdeles svært eller umuligt at rette op på udtalefejl. Det har betydet ærgerlige ‘reparationsomkostninger’ for sygehusene og begrænsede resultater af reparationen, specielt når udtalen lige så godt kunne have været på plads fra begyndelsen. Dette er nok den helt store svaghed ved holdundervisning, hvor der ikke er tid og plads nok til at arbejde intensivt med den enkeltes udtale. Vi har i vores undervisning et særdeles stort fokus på, at den udenlandske læge med meget stor sikkerhed skal kunne kommunikere med patienter og kolleger. Derfor anser vi det for nødvendigt, at vedkommende hurtigst muligt skal kunne tale et klart, tydeligt og forståeligt dansk. Ligeledes skal lægen hurtigst muligt kunne forstå dansk sprog og kultur.

Vi hjælper kun med sprogkundskab

Hos TalDansk er vi meget bevidste om, hvor vores kompetencer ligger – men også om, hvad der ikke ligger inden for vores felt. Vi blander os aldrig i medicinske, lægelig eller sundhedsfaglige emner. Vi har ingen kompetencer inden for vurdering af en kandidats lægefaglige baggrund. Adspurgt kan vi rådgive om en kandidats egnethed, men udelukkende når det gælder sproglige og sociale kompetencer.

Vi rådgiver ikke omkring bosættelse eller flytning fra hjemland til det nye arbejdssted.

Læs hvordan vi kan hjælpe

Vi underviser over hele Danmark