FAQ

Herunder finder du nogle af de mange spørgsmål – og de dertil hørende svar – som vi ofte møder. Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, skal du ikke tøve med at ringe eller maile til os.

Kontakt os

 

Hvor hurtigt kan man lære at tale dansk?

Det er nok det spørgsmål, vi har hørt flest gange. Og desværre er det et næsten umuligt spørgsmål at svare på. Som med så andet er det helt individuelt, hvor meget anlæg man har for at lære sprog.

Generne har givet os forskellige kort på hånden. Fra syv års erfaring kan vi sige, at det kan lade sig gøre at lære et meget flot dansk på ganske få måneder. Desværre har vi også set, at nogle få aldrig får lært sproget.

Hvor hurtigt kan den udenlandske læge komme i gang med danskundervisningen?

International rekruttering af læger kan være en lang proces.

Ofte må den udenlandske læge vente tre eller fire måneder, inden Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder autorisation som læge i det danske sundhedsvæsen.

Formelt kan lægen først ansættes, når autorisationen gives, men ventetiden kan med stor fordel udnyttes til at begynde sprogundervisningen.

Med skyldig hensyntagen til den udenlandske læges arbejde kan der med stor fordel tilrettelægges et undervisningsforløb, som afvikles online via internettet.

Vi har stor erfaring i denne undervisningsform, og det er muligt at gennemføre meget intensiv indlæring i denne periode.

Resultatet er, at den udenlandske læge oplever at tale et helt brugbart dansk, når vedkommende ankommer til sin nye arbejdsplads.

For sygehuset betyder det, at lønudgifter er sparet de første tre til fire måneder af processen.

Hvorfor er TalDansk bedre end andre tilbud?

Hos rekrutteringsbureauerne er lægen efter fem måneder kun halvvejs mod at kunne bestå en Dansk Prøve 3.

De kommunale sprogskoler skal lovfæstet bruge, hvad der svarer til 1,2 års heltidsarbejde.

Det officielle danske tilbud om sprogundervisning tilbydes via de kommunale sprogskoler eller de private aktører, som nogle kommuner har valgt at udlicitere opgaven til.

Aktørerne opererer inden for ‘Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge’. I §4 står der at læse, at danskuddannelsen ‘…har et omfang, der svarer til 1,2 års heltidsansættelse.’

På sprogskolerne betyder det, at det tager mindst to år at gennemføre undervisning, som fører til en Dansk Prøve 3.

  • Sprogmentor: al undervisning foregår 1:1 med universitetsuddannet og erfaren personlig sprogmentor.
  • Kontekstbaseret: – al undervisning foregår kontekstbaseret i de rammer, hvor sproget skal anvendes – det vil sige på den afdeling, hvor den udenlandske læge er ansat.
  • Hele klokketimer: – alle lektioner er ‘klokketimer’ – altså 60 minutter og ikke de traditionelle 45 minutters undervisningslektioner.
  • Pakkeforløb: – det optimale undervisningsforløb er et pakkeforløb, som består af screening af kandidater, undervisning i sprog og kultur og sproglig onboarding i afdelingen.
  • Internationale tests: – TalDansk kan gennemføre en internationalt anerkendt personligheds- og intelligenstest af fagligt egnede og velkvalificerede kandidater for dermed at kunne pege på den kandidat, som bedst og hurtigst vil kunne lære at tale og forstå dansk – og som bedst vil kunne integreres og fastholdes på afdelingen, sygehuset og i Danmark. Dermed skabes størst muligt udbytte af afdelingens investering i den internationale rekruttering.
  • 3 slags dansk: – undervisningen i sprog og kultur består af tre dele: generelt dansk (udtale, grammatik, sætningsopbygning, ordforråd), medicinsk dansk (generelt og speciale-bestemt) og patientdansk (samtale med patienter og pårørende)
  • Fuldtidsjob: – vi betragter altid undervisningen i sprog og kultur som svarende til et fuldtidsjob
  • Forløbets længde: – hos rekrutteringsbureauerne tager ‘en halv Danskuddannelse 3’ (cirka svarende til modul 3.3) 5 måneder, og hos sprogskolerne er en hel Danskuddannelse 3 lovfæstet til 14,5 måneder. TalDansk.nu kan klargøre den udenlandske læge til at gå op til Danskprøve 3 og honorere de af regionerne stillede karakterkrav
  • Sproglig onboarding: – undervisningen af den udenlandske læge vil med stor fordel kunne understøttes af tilbud om sproglig onboarding i afdelingen. Via korte undervisningsforløb – 3 gange 60 minutter – tilbydes alle medarbejderne i afdelingen praktiske værktøjer, som løbende kan understøtte den udenlandske læges læring af dansk sprog og kultur.

Hvorfor kalder du dig sprogcoach?

Mange vil kalde mig sproglærer, og det er jeg også. Men først og fremmest er jeg ‘træner’ for de udlændinge, som er kommet til Danmark for at arbejde her.

Ud over at lære kursisterne det danske sprog arbejder jeg også hårdt på at hjælpe dem til at forstå, hvordan det danske samfund og den danske kultur er skruet sammen.

Hos TalDansk er vi meget bevidste om, at vi er med til at sikre den udenlandske læges faglige værdi for det danske sundhedsvæsen – og for den enkelte læge.

Det gør vi blandt andet ved at bidrage med gode råd om opbygning af netværk, kontakter og forbindelser.

Taler I alle sprog?

I undervisningen taler vi i begyndelsen en smule engelsk, men ellers foregår al undervisning på dansk – tilsat fagter, mimik og ‘associationslege’.

Hurtigst muligt skal dansk være bærende i kommunikationen. I vores tilbud om at hjælpe kollegerne på afdelingen med gode råd lægger vi også stor vægt på anbefalingen af ikke at bruge engelsk.

Mange danskere forfalder af ren og skær høflighed til at bruge engelsk, men det er en meget misforstået hjælp.

Giver I garanti for at medarbejderne kan bestå DP3?

Vi kan ikke give en garanti for, at den enkelte kursist får den nødvendige karakter. Det kan være svært at forudse, hvordan den enkelte reagerer i en eksamenssituation.

Men vi kan garantere, at kursisten har modtaget den nødvendige eksamen for at kunne gå op til Dansk Prøve 3 og forventeligt at få de krævede karakterer.

Normalt tilbyder vi undervisning, hvor niveauet er væsentligt højere end den undervisning, kursisten ville kunne have fået ved andre udbydere.

Hvordan kan jeg være sikker på, at undervisningen lykkes?

Succesen med danskundervisningen kommer meget an på, hvad der er lagt vægt på i rekrutteringsprocessen.

Hvis der i processen også er lagt vægt på den sproglige intelligens, kan du være ret sikker på, at din kommende medarbejder hurtigt får lært det danske sprog.

Vores erfaring med omkring 60 kursister fortæller os dog, at faktorer som alder, civilstand og øvrig erfaring med at lære sprog også spiller en ikke uvæsentlig rolle.

Hvor mange timers undervisning skal der til for at tale dansk?

Det er vores erfaring, at kombinationen af 600 til 700 timers undervisning kombineret med, hvad der svarer til 300 til 400 timers hjemmearbejde.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår altid på afdelingen eller sygehuset, så der er mulighed for at inddrage arbejdsstedet i undervisningen.

I begyndelsen kan undervisningen foregå online i den periode, hvor den udenlandske læge stadig venter på sin autorisation i sit hjemlande.

Denne proces kan tage omkring tre måneder.

Hvor mange underviser I ad gangen?

Al undervisning hos TalDansk foregår 1:1. Der er én meget enkel forklaring på dette – og det er: Det virker!

Alternativet – et hold på måske helt op til 25 kursister – giver ikke mulighed for at arbejde med den enkeltes udfordringer eller problemer.

Ved 1:1-undervisning kan vi sikre, at især udtalen får den nødvendige opmærksomhed, da erfaring og undersøgelser viser, at det er den største ‘sten i skoen’ for patienterne, når de skal tale med en udenlandsk læge.

Vi kan heller ikke tilbyde den meget intensive indlæring, hvis der bare er to som får undervisning.

Årsagen er, at alle kursister har deres egen måde at lære på.

Den ene kan for eksempel bedst huske en tekst, hvis hun hører den, mens den anden bedst husker ved at læse.

En lærer hurtigt, og en anden er lidt langsommere.

Hvor hurtigt kan min nye medarbejder komme i gang?

Som en tommelfingerregel kan du regne med, at din nye medarbejder kan være helt klar i løbet af seks måneder – men det forudsætter, at TalDansk alene forestår undervisningen.

Vi har meget dårlige erfaringer med enkelte kursister, hvor vi faktisk skulle ‘aflære’ meget af det dansk, de havde lært, inden vi kom ind i billedet.

Det er en gigantisk opgave af aflære noget forkert og derefter at skulle lære det rigtige. Og desværre bliver resultatet meget sjældent helt godt.

Efter omkring tre måneders undervisning i ‘generelt’ dansk, begynder vi med medicinsk dansk og patientdansk.

Og efter kort tid vil lægen kunne se enkelte patienter under sproglig og faglig supervision.

Et virkeligt eksempel:

Jeg hjælper en udenlandsk læge med hans første diktat til patientens journal.

Jeg bliver opmærksom på, at han har lavet en fejl i dikteringen af CPR-nummeret, men siger ikke: ‘Du har lavet en fejl’.

I stedet spørger jeg ham, om han er sikker på, at han har dikteret det rigtige nummer, og han genlytter sit diktat og bliver opmærksom på fejlen.

På den måde undgår jeg at bevæge mig ind på lægens domæne, og han bliver opmærksom på, at det altid kan være en god idé at kontrollere sit eget arbejde.

Kommer TalDansk ikke til at blande sig i lægearbejdet?

Hos TalDansk er vi særdeles fokuserede på, at vores kompetencer ligger inden for det sproglige felt.

Samtidigt er vi meget opmærksomme på, at vi aldrig bevæger os ind på det medicinske felt.

Der vil således altid være vandtætte skotter mellem det medicinsk faglige og det sprogligt faglige ansvar.

Hvordan er patientens personlige oplysninger beskyttet?

TalDansk arbejder altid med den allerstørste sikkerhed. Vi har underskrevet tavshedserklæringer på de afdelinger, hvor vi arbejder.

Vi bringer aldrig nogen form for følsomme oplysninger uden for sygehuset, og alt materiale, som anvendes i undervisningen, er 100 procent anonymiseret.

Vi underviser over hele Danmark