Welcome to Denmark

Danish hospitals and a number of other private companies are in dire need of highly educated employees from abroad. In the hospitals it is vital that you as a doctor can speak fluent Danish and communicate perfectly with the patients.

It is also important for other types of companies that you as a highly qualified specialist can communicate flawlessly in Danish with colleagues and collaborators. Even in companies where the business language is e.g. English. Not least, it’s important for you that you can speak Danish well – the sooner the better.

International studies show that the more a foreign worker is familiar with the local language, the greater the likelihood is that he or she will be happy to live in his or her new country and would like to stay in the workplace. The Danish language is the key to success for both you as a highly educated foreigner in Denmark, for your family’s well-being and for your Danish workplace.

TalDansk.nu is highly intensive 1:1 Danish teaching organized in accordance with the European CEFR scale, where we certify your level. You will learn a well-functioning and correct Danish in only six months. Teaching takes place at your workplace and takes up an agreed part of your working hours. The tuition is paid by the workplace as part of your employment contract.

CEFR-skalaen

Elementær sprogbruger

A1

Samlet målKursisten kan forstå og bruge fortrolige, dagligdags og ganske enkle sætninger, som stiler mod en tilfredsstillelse af konkrete behov. Hun/ han kan præsentere sig selv og stille andre folk spørgsmål om vedkommendes person – for eksempel hvor de bor, hvem de kender, eller hvilke ting de har – og kan give svar på spørgsmål af den slags. Hun/ han kan gøre sig forståelig på en enkel måde, hvis samtalepartnerne taler langsomt og tydeligt og er parate til at hjælpe.

Tale / samtaleKursisten kan føre enkle samtaler, hvis samtalepartneren er indstillet på at gentage eller at omformulere sine sætninger. Hun/ han kan stille og besvare enkle spørgsmål omkring dagligdags emner.

Forstå / lytteKursisten kan forstå de mest almindelige ord og udtryk for ting, der er vigtige for den enkelte, for eksempel oplysninger om personen selv, om hans/hendes familie eller arbejde. Hun/ han forstå hovedindholdet i korte og klare beskeder og meddelelser.

LæseKursisten kan læse meget korte og enkle tekster. Hun/ han kan finde bestemte oplysninger, som personen leder efter i dagligdags tekster, og han/hun kan forstå korte, enkle personlige breve.

SkriveKursisten kan skrive korte, enkle postkort, for eksempel sende feriehilsner. Hun/ han kan udfylde formularer med personlige oplysninger, for eksempel skrive navn, nationalitet og adresse på en hotelregistrering.

A2

Samlet målKursisten kan forstå sætninger og hyppigt anvendte udtryk, som hænger sammen med områder af ganske umiddelbar betydning – for eksempel informationer om personen selv og dennes familie, indkøb og arbejde. Hun/ han kan gøre sig forståelig i enkle, rutinemæssige situationer, hvor det drejer sig om enkel og direkte udveksling af informationer om fortrolige og velkendte ting. Kan med enkle midler beskrive sin egen herkomst og uddannelse og ting i sammenhæng med umiddelbare behov.

Tale / samtaleKursisten kan deltage i samtale om enkle hverdagssituationer, der kun svarer til en udveksling af informationer. Hun/ han kan bruge udtryk og enkle vendinger til at beskrive familie og andre omkring personen, hans/hendes dagligdag, uddannelse og arbejde.

Forstå / lytteKursisten kan forstå hovedindholdet, når der er tale om dagligdags emner som for eksempel arbejde, skole, fritid og så videre, og sproget er klart og præcist.

LæseKursisten kan forstå tekster, der er skrevet i et dagligdags sprog eller relaterer sig til personens arbejde. Hun/ han kan forstå indholdet af personlige breve, hvor afsenderen beskriver sine oplevelser, følelser og ønsker.

SkriveKursisten kan skrive korte, enkle notater og beskeder. Hun/ han kan skrive et meget enkelt, personligt brev, for eksempel et takkebrev.

Rutineret sprogbruger

B1

Samlet målKursisten kan forstå hovedpunkterne, når der bruges standardsprog, og når det drejer sig om fortrolige ting fra arbejde, skole, fritid og så videre. Hun/ han kan klare de fleste situationer, som man løber ind i på rejser i sprogområdet. Hun/ han kan ytre sig enkelt og sammenhængende om fortrolige temaer og personlige interesseområder. Kursisten kan berette om erfaringer og hændelser, drømme, håb og mål og give korte begrundelser og forklaringer på planer og anskuelser.

Tale / samtaleKursisten kan klare de fleste situationer, der opstår ved rejse i lande, hvor sproget tales. Hun/ han kan deltage i en samtale om emner af personlig interesse eller generelle hverdagsemner som familie, fritid, arbejde, rejse og aktuelle begivenheder.

Forstå / lytteKursisten kan forstå længere sammenhængende tale og foredrag og kan følge med i en indviklet ordveksling, hvis personen har rimelig indsigt i emnet. Hun/ han kan forstå de fleste nyhedsudsendelser på tv.

LæseKursisten kan læse artikler og rapporter om aktuelle emner, i hvilke forfatteren indtager en bestemt holdning til et problem eller udtrykker et bestemt synspunkt.

SkriveKursisten kan skrive en enkel og sammenhængende tekst om dagligdags temaer eller om emner af personlig interesse. Hun/ han kan skrive personlige breve, hvor oplevelser og indtryk beskrives.

B2

Samlet målKursisten forstår hovedindholdet i komplekse tekster og forstår på eget specialområde også en faglig diskussion. Hun/han kan gøre sig forståelig så spontant og flydende, at en normal samtale med folk, der har et andet sprog som modersmål, er mulig uden større anstrengelse fra begge sider. Hun/ han kan udtrykke sig klart og detaljeret om et bredt spektrum af temaer, kommentere et standpunkt til et aktuelt spørgsmål og angive fordele og ulemper, ved forskellige muligheder.

Tale / samtaleKursisten kan klart og detaljeret redegøre for interesse- og erfaringsområder. Hun/ han kan fremlægge et synspunkt om et aktuelt emne og redegøre for diverse løsninger. Hun/ han kan samtale relativt flydende og frit med ’native speakers’.

Forstå / lytteKursisten kan forstå et langt foredrag, selv når det ikke er klart struktureret, og ideer og tanker ikke udtrykkes direkte. Hun/ han kan forstå tv-udsendelser og film uden større besvær.

LæseKursisten kan forstå lange og indviklede tekster og opfatte forskelle i stil. Hun/ han kan forstå fagsprog i artikler og tekniske manualer, også når det ikke er inden for eget fagområde.

SkriveKursisten kan skrive klare og detaljerede tekster om en lang række emner af personlig interesse. Hun/han kan skrive en mail, opgave eller rapport, hvor oplysninger og argumenterer formidles for eller imod et bestemt synspunkt.

Avanceret sprogbruger

C1

Samlet målKursisten kan forstå et bredt spektrum af krævende, længere tekster og også forstå implicitte betydninger. Hun/ han kan udtrykke sig spontant og flydende uden tydeligvis at måtte lede efter ord. Kursisten kan benytte sproget effektivt og fleksibelt i selskabs- og arbejdslivet eller i uddannelsen og i studiet. Hun/ han kan udtrykke sig klart, struktureret og udførligt i komplekse sager og i den forbindelse anvende forskellige midler til at binde teksten sammen.

Tale / samtaleKursisten kan klart og detaljeret redegøre for komplekse emner. Hun/ han udtrykker sig flydende og spontant og kan forholdsvis præcist udtrykke sine synspunkter på en måde, der er tilpasset efter, hvem der tales med.

Forstå / lytteKursisten kan forstå alle former for talesprog, både når personen hører det i direkte kommunikation og i medierne. Hun/ han kan også forstå en indfødt, der taler hurtigt, hvis han/hun har haft tid til at vænne sig til vedkommendes måde at tale på.

LæseKursisten kan uden problemer læse næsten alle former for tekster, også abstrakte tekster der indeholder svære ord og sætningsstrukturer, for eksempel manualer og fagtekster.

SkriveKursisten kan skrive en klar og velstruktureret tekst, hvori der udtrykkes egne synspunkter i detaljer. Hun/ han kan skrive om indviklede emner i en mail, opgave eller rapport og fremhæve det, vedkommende mener, er det væsentligste indhold.

C2

Samlet målKursisten kan praktisk taget forstå alt, hvad han/hun læser uden besvær. Hun/ han kan sammenfatte forskellige informationer fra forskellige skriftlige og mundtlige kilder og kan i den forbindelse gengive begrundelser og forklaringer i en sammenhængende fremstilling. Kursisten kan udtrykke sig spontant, meget flydende og nøjagtigt og også tydeliggøre finere betydningsnuancer ved mere komplekse sager.

Tale / samtaleKursisten kan fremføre en klar og flydende redegørelse eller argumentation i et sprog, som passer til situationen i stil og niveau. Hun / han kan uden anstrengelse tage del i hvilken som helst samtale og kan udtrykke sig flydende og nuanceret med stor præcision

Forstå / lytteKursisten kan forstå alle former for talesprog, både når personen hører det i direkte kommunikation og i medierne. Hun/ han kan også forstå en indfødt, der taler hurtigt, hvis han/hun har haft tid til at vænne sig til vedkommendes måde at tale på.

LæseKursisten kan uden problemer læse næsten alle former for tekster, også abstrakte tekster der indeholder svære ord og sætningsstrukturer, for eksempel manualer og fagtekster.

SkriveKursisten kan skrive klart og flydende i en stil, der er tilpasset formålet. Hun/ han kan skrive indviklede breve, rapporter, artikler og komplekse sammenfatninger af komplicerede faglige tekster.

 

Baseret på CEFR-skalaen, Common European Framework (of Reference for Languages), fælles europæisk målestok for beskrivelse af fremmedsprogskompetencer, udarbejdet af Europarådet som en del af dokumentet Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (eng. Common European Framework (of Reference for Languages), CEFR), der blandt andet har til formål at styrke sprogindlæring og -undervisning i medlemsstaterne.

CEFR-skalaen har seks trin: A1 og A2 (elementær bruger), B1 og B2 (rutineret bruger) samt C1 og C2 (avanceret bruger), som refererer til sprogbrugerens samlede niveau på baggrund af ordforråd, lytte- og læseforståelse, grammatisk kunnen og skrivefærdighed.

Skalaen blev i 2001 anbefalet af EUs Ministerråd og bruges i stigende grad af både virksomheder og ministerier samt i de europæiske landes nationale undervisningssystemer.

Adam Hyllested: CEFR-skala i Den Store Danske, Gyldendal

Virksomhedernes udbytte

Efter et forløb hos TalDansk.nu er din udenlandske medarbejder i stand til at begå sig fuldt ud på arbejdspladsen og føler sig bedre hjemme i Danmark. Det fastholder de fleste. Uden intensiv danskundervisning rejser mange udlændinge efter gennemsnitligt fem år i Danmark.

Se mere
Om os

TalDansk.nu underviser direkte på arbejdspladser over hele landet med certificeret 1-1 undervisning i både fagspecifik- og hverdagsdansk.

Se mere
Viden om danskundervisning

Underviserne hos TalDansk.nu har alle dyb erfaring med intensiv danskundervisning og kulturforståelse. Vi deler gerne ud af vores viden til alle med udenlandske medarbejdere.

Se mere