Salgs- og leveringsbetingelser

For konsulentydelser leveret af:

TalDansk
Lillegade 8, 1.th
7700 Thisted

 

1. Anvendelse

1.1 Enhver levering af ydelser fra TalDansk sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle ydelser mellem parterne og som dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af kunden, med mindre andet skriftligt aftales mellem TalDansk og kunden.

1. Indgåelse

2.1 TalDansk bliver tidligst forpligtet af de afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når TalDansk har afsendt sin ordrebekræftelse.TalDansk er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til kundens kundskab, at tilbagekalde de fremsendte erklæringer.

3. Fuldmagt

3.1 Ingen selvstændig person/selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte TalDansk, uden skriftlig aftale herom.

4. Priser

4.1 Alle priser, herunder priser i henhold til de af TalDansk udarbejdede prislister, er dagspriser, og er ekskl. andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage. TalDansk forbeholder sig ret til med 30 dages varsel at ændre prislister og katalogmateriale.

4.2 Prisen er ekskl. arbejde, som påløber som følge af, at det materiale, som kunden har leveret, er mangelfuldt. Prisen er endvidere ekskl. overarbejde, som påløber som følge af, at arbejdet skal udføres hurtigere end sædvanligt.

5. Konsulentydelser

5.1 TalDansk leverer den fornødne konsulentbistand til kunden. Ydelsen vedrører generel konsulentbistand eller konkrete opgaver i en nærmere angivet kontraktperiode. TalDansk bærer ikke noget ansvar for, at der måtte mangle specifikt kendskab til kundens IT-systemer og/eller programmel. TalDansk er ansvarlig for, at der besiddes den tilstrækkelige uddannelses- og arbejdsmæssige kvalifikation til at kunne levere konsulentbistand af en kvalitet, der som minimum svarer til sædvanlig standard på området.

5.2 Såfremt TalDansk måtte blive uarbejdsdygtig grundet sygdom eller lignende, herunder graviditet, dødsfald eller andet, der kan betegnes som lovligt forfald, og således blive forhindret i at varetage sine funktioner som konsulent for kunden, er TalDansk ikke ansvarlig for, at løsningen af opgaven/leveringen af ydelserne forsinkes. I tilfælde af forsinket levering er TalDansk forpligtet til at advisere kunden herom.

5.3 Såfremt kunden måtte aflyse allerede indgåede aftaler om undervisningstimer, skal dette ske 48 timer inden den berammede undervisning for at kunne få flyttet undervisningen til et andet tidspunkt. Sker aflysningen senere end 48 timer før den berammede undervisning, er TalDansk ikke forpligtet til at gennemføre undervisningen på et andet tidspunkt.

5.4 I tilfælde af, at kunden ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, er TalDansk berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende.

6. Betalingsbetingelser

6.1 Konsulentydelserne udføres i overensstemmelse med det i kontrakten angivne antal konsulenttimer. Såfremt kunden måtte ønske at tilkøbe yderligere konsulenttimer, da vil dette ske ved udarbejdelsen af et tillæg til den oprindelige kontrakt. Registreringen af det forbrugte antal konsulenttimer foretages af TalDansk.

6.2 Hvis andet ikke er aftalt skal betaling ske senest 8 dage fra fakturadato til den af TalDansk anviste bankkonto.

6.3 Betaling med frigørende virkning kan alene ske til TalDansk, hvorved det præciseres, at betaling til andre end TalDansk ikke fritager kunden for sin betalingsforpligtelse overfor TalDansk.

6.4 I tilfælde af forsinket betaling fra kundens side er TalDansk, foruden retten til at gøre sædvanlige misligholdelses-beføjelser gældende, berettiget til rente svarende til diskontoen + 8 % p.a.

6.5 Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse.

6.6 Ved betalingsmisligholdelse er TalDansk berettiget til at kræve TalDansks omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

6.7 Kunden er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom kundens eventuelle reklamation ikke berettiger kunden til at tilbageholde købesummen.

6.8 Misligholder kunden en eller flere af de anførte forpligtelser, er TalDansk berettiget til at hæve aftalen og/eller gøre erstatningskrav gældende. TalDansk kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab.

7. Ansvarsfraskrivelse

7.1 TalDansk kan alene tillægges et produktansvar for person- og/eller tingskader, der voldes af produkter, i det omfang produktet er leveret af TalDansk, og såfremt et sådant ansvar følger af ufravigelige danske lovregler.

7.2 Parterne er, med nedenstående forbehold, ansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for overholdelsen af de mellem parterne indgåede aftaler, herunder nærværende vilkår.

7.3 TalDansk er ikke på nogen måde ansvarlig for indirekte tab eller følgetab, herunder driftstab, tidstab og tab eller forurening af data.

7.4 TalDansk kan alene stilles til ansvar for levering af ydelser, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse.

7.5 Er produktet behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er TalDansk forpligtet og berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning. Kunden er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. TalDansk erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde ydelse, og erstatningspligten omfatter under ingen omstændigheder indirekte tab såsom driftstab, tidstab og avancetab.

7.6 TalDansk er ikke ansvarlig for den enkelte kursists evne til at tillære sig det leverede produkt. Personlige resultater garanteres således ikke og kan være forskellige. TalDansk er ikke forpligtiget til at gøre hverken kunden eller kursisten opmærksom herpå, såfremt TalDansk vurderer, at kursisten vil få vanskeligt ved at tillære sig det leverede produkt, eller såfremt kursisten udviser ringe eller manglende interesse/evne i at tillære sig det leverede produkt. Det er alene kursistens engagement og medfødte evner til at tillære sig det leverede produkt, der afgør, hvor stor værdi kunden og kursisten opnår ved produktet. Denne vurdering er subjektiv for den enkelte kunde og kursist. Dette kan således ikke udgøre hverken en fejl eller en mangel ved det leverede produkt.

8. Force majeure

8.1 TalDansk er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt det kan godtgøres, at dette skyldes en hindring uden for TalDansks kontrol, såsom, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, mangel på energi eller transportmuligheder.

8.2 I så fald er TalDansk berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre TalDansk forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

9. Reklamationspligt

9.1 Kunden er pligtig til straks efter modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder kunden ikke de anførte frister, fortaber kunden retten til at gøre manglen gældende.

10. Produktinformation

10.1 Specifikationer og andre oplysninger i katalogmateriale er af vejledende karakter, og TalDansk påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem Parterne.

11. Beskyttelse af rettigheder

11.1 Ejendomsretten til samtlige immaterielle rettigheder, dokumentation, produkter, materiale samt programmel, som fremstilles af TalDansk tilhører TalDansk. Materiale må ikke uden TalDansks forudgående skriftlige samtykke anvendes af kunden, og må ikke kopieres eller overdrages til tredjemand. Udleveret materiale skal returneres til TalDansk, med mindre andet er aftalt.

11.2 TalDansk er berettiget til frit at anvende knowhow, som oparbejdes i forbindelse med leveringen af ydelser.

12. Lovvalg og værneting

12.1 Eventuelle tvister, som opstår vedrørende levering af konsulentydelser fra TalDansk, skal afgøres efter dansk rets regler

12.2 Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om kontraktens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved forhandling.

12.3 Løses konflikten ikke senest 14 dage efter en begæring om forhandling er skriftligt fremsat, kan tvisten indbringes for de almindelige domstole.

12.4 Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, afgøres af byretten i Holstebro, Stationsvej 58, 7500 Holstebro, som første instans.

 

Senest redigeret 13. marts 2023